Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.06738.0996
Euro9.64909.6877
Hava Durumu
Site Haritası
Saat
Takvim
  • 2018 Yılı Sünnet Organizasyonu
  • 2018 Yılı Sünnet Organizasyonu

TÜZÜĞÜMÜZ

AKTİF HEKİMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

         

BÖLÜM-1

Derneğin Adı ve Merkezi


Madde-1

Derneğin Adı: “Aktif Hekimler Derneği” dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.        

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

BÖLÜM-2

Amaçlar ve Faaliyet Alanları

 

Madde-2

Dernek, başta eğitim, araştırma-geliştirme ve mesleki uygulamalar olmak üzere sağlığın tüm alanlarında mesleki ve bilimsel standartlarının yükseltilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, özellikle sağlık hizmetleri sunumunda nitelikli insan gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçlar doğrultusunda kişi ve kuruluşlara destek vermek ve faaliyetler düzenlemek ve yine bu kapsamda sağlık sektörü çalışanları arasında sosyal diyalog, uyum ve bilimsel ve mesleki işbirliği tesis etmek amacı ile kurulmuştur.

 

Madde-3 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

3.1 Eğitim

3.1.1 Sağlığı sektörünü ilgilendiren tüm alanlarda standartları geliştirmek ve yükseltmek adına kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve paneller düzenlemek,

3.1.2 Nitelikli insan gücünü artırma hedefi doğrultusunda mezuniyet öncesinde ve mezuniyet sonrasında sürekli mesleki gelişimin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek,

3.1.3 Üyelerine, nitelikleri uygun sağlık sektörü çalışanlarına ve sağlık alanında eğitim alan öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burslar vermek ve teşvikler sağlamak”,

3.1.4 Üyelerine ve nitelikleri uygun sağlık sektörü çalışanlarına alanları ile ilgili konularda yurtiçindeki veya yurtdışındaki toplantılara katılabilmeleri için maddi destek sağlamak,

3.1.5 Üyelerini uluslararası geçerliliği bulunan mesleki sertifikaları alma yönünde teşvik etmek ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek,

3.1.6 Uzmanlık sınavı ve akademik yükselme sınavlarına katılacak üyelerine yönelik olarak hazırlık kursları, eğitim ve seminer çalışmaları yürütmek,

3.1.7 Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma ve çalışmalar yapmak,  


3.2 Araştırma

3.2.1 Sağlığı sektörünü ilgilendiren tüm alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek,

3.2.2 Sağlık araştırmalarına destek olmak amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek,

3.2.3 Derneğin amaç ve faaliyet konularıyla ilgili konularda üyelerini, kamuoyunu, ilgilileri ve yetkili mercileri aydınlatmak, serbestçe tartışma zemini oluşturmak gayesiyle her türlü toplantı, konferans, sempozyum, panel, kurultay, seminer v.b. gibi etkinlikler düzenlemek, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, araştırma-geliştirme, planlama gibi alanlarda forumlar, platformlar oluşturmak,

3.2.4 Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak,

3.2.5 Sağlık alanında başarılı çalışmalar imza atan araştırmacılara destek, ödül, burs sağlamak,

3.2.6 Her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği, sağlık politikaları konusunda araştırmalar, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek ve ilgili yerlere sunmak,

3.2.7 Derneğin amaçları doğrultusunda mesleki dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, yayın hizmetleri için yayın kurulu oluşturmak ve telif hakları tesis etmek gibi tasarruflarda bulunmak,

3.2.8 Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

3.2.9 Derneğin amaçlarıyla ilgisi bulunan faaliyet alanlarında kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla, diğer dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri kuruluş, birlik, dernek gibi teşekküllerle işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve yürütmek, organizasyonlar tertip etmek,  

3.2.10 Mevzuatın gerektirdiği izinleri alarak uluslararası ve yabancı meslek kuruluşlarına üye olmak ve bunlar nezdinde üyelerini temsil etmek, ulusal düzeydeki meslek kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmek ve ortak faaliyetlerde bulunmak, 

3.2.11 Faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, hizmetleri satın almak.


3.3 Sosyal Konular

3.3.1 Üyelerinin mesleki becerilerini geliştirmeleri için kurs, seminer ve eğitim gibi faaliyetler yürütmenin yanı sıra  sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek ve yetkinliklerini geliştirmek adına gerekli sosyal etkinlikleri tertip etmek,

3.3.2 Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek ve/veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

3.3.3 Sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, sağlık çalışanları ve kamuoyu nezdinde girişimlerde bulunmak,

3.3.4 Sağlık hizmetlerini geliştirmeye ve kaliteyi artırmaya yönelik tüm etkinliklere katılmak, hedeflere uygun ulusal ve uluslar arası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,  


3.4 Diğer

3.4.1 Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli kaynakları sağlamak için ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, ticari ve iktisadi işletmeler kurmak ve işletmek, gerek görülmesi durumunda vakıf ve sandık kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği diğer tesis ve işletmeleri kurmak, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek

3.4.2 Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

3.4.3 Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

3.4.4 Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

3.4.5 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

3.4.6 Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

3.4.7 Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış almak, vasiyetleri kabul etmek.


BÖLÜM 3

Üyelikler 

Madde 4. Aktif Hekimler Derneğinde 2 çeşit üyelik bulunmaktadır.

Bunlar:

1-    Asil üye

2-    Fahri Üye olarak adlandırılır

 

Madde 5. Asil üyelik şartları:

a-    Tıp doktoru ya da diş hekimi ünvanına sahip olmak

b-    Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c-    18 yaşını bitirmiş olmak,

d-    Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,

 

Üye olmak isteyenler, bir dernek üyesinin yazılı tavsiye mektubu ve bir dilekçe ile Dernek Başkanlığına başvururlar. Dilekçeler, Yönetim Kurulunca 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile duyurulur. Kabul edilenlerin üyelik işlemi giriş ücreti ve yıllık aidatın ödenmesi ile tamamlanır. Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.

Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

 

Madde 6. Fahri Üyelik Şartları:

Stajyer doktor ya da intörn doktor ünvanı ile eğitimlerine devam eden Tıp Fakülteleri ve Diş Hekimliği Fakülteleri öğrencileri ile Derneğe maddi ve manevi yardımları ve destekleri bulunan veya üye olmasında yarar bulunan kişiler fahri üye olmak istedikleri taktirde bir dilekçe ile Dernek Başkanlığına başvururlar. Dilekçeler, Yönetim Kurulunca 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile duyurulur. Fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek tüzüğünde öngörülen aidatları ödemekle de yükümlü değildirler.

Eğitim gören fahri üyeler fakültelerinden mezun olduklarında mezuniyet belgelerinin bir örneği ve asil üyeliğe geçmek istediklerini belirten bir dilekçe ile dernek yönetimine başvurdukları taktirde asil üyeliğe kabul edilirler.

 

Madde 7. Üyelikten Çıkma

Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Madde 8. Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Derneğin kuruluş amaçlarına ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

3- Yönetim kurulunun iki kez uyarmasına karşın ard arda iki yıllık üyelik aidatlarını ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5- Derneğin onur ve haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak (Onur Kurulu önerisi ile),

6- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler. 


BÖLÜM 4

Derneğin Organları

Madde 9. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

4-Onur kurulu (Disiplin kurulu)

Yönetim Kurulu hizmetin etkinliğini artırmak için ihtiyaç duyulması halinde Çalışma Grupları ve Yönetim Kurulu Alt Birimleri oluşturmaya karar alabilir. Bu organlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Bu organlara Genel Kurul ve Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Madde 10. Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü 

Kuruluş Şekli:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; dernek merkezine kayıtlı üyelerden ve şubelerde kayıtlı üyelerden oluşur. Merkeze ve şubelere kayıtlı üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Toplanma Yeri ve Zamanı:

Üç yılda bir Kasım ayında olağan olarak, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte ikisinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır

Genel Kurul toplantıları öncelikle dernek genel merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Zorunlu durumlarda dernek Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı kararla başka bir yerde de yapılabilir.

Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki divan sekreteri seçilerek divan heyeti oluşturulur. Bu seçilen başkanlık divanı genel kurulu yönetir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti  tarafından imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 11. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ise ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla ya da mevzuat uygulanabilir hale geldiğinde dijital imza ile elektronik ortamda alınan kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 12. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar alınması,

10. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ile ilgili kararların alınması,

12. Derneğin vakıf kurması kararının alınması,

13. Derneğin fesih edilmesi,

14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

 

Madde 13. Yönetim Kurulu ve aday belirlemesi: 

 1. Yönetim kurulu, derneğin yürütme organıdır. Beş asil, beş yedek olmak üzere, genel kurulca görev belirtilerek gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olunca yönetim kurulunca belirlenen bir yedek üye göreve çağırılır; gerekirse yeni bir görev dağılımı yapmak suretiyle, yeni üyenin hangi göreve getirileceği yönetim kurulunca belirlenir.
 2. Yönetim kurulu bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman, iki üyeden oluşur. Yönetim kurulunda kararlar beş üyenin en az üçünün oyu ile alınır.
 3. Aday olma: Yönetim Kuruluna aday olmak isteyenler, seçimli genel kurul tarihine 90 gün kala, aday oldukları konumu da belirterek, dernek başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Adaylık başvuruları Yönetim Kurulu tarafından usul açısından incelenerek durumu uygun olanlar Genel Kuruldan 30 gün önce tüm üyelere duyurulur.

 

Madde 14. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri:

Başkan: Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar.  Alınan kararları uygular ve uygulatır. Tüm yazışmaları genel sekreter ile beraber imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur. Bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir.

Genel sekreter: İç ve dış yazışmaları düzenler ve bunları başkan ile beraber imzalar. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi hazırlar, gerekli defterlerin ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar. Başkan bulunmadığı zaman veya başkanın lüzum gördüğü hallerde başkanın görevlerini yürütür. Başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.

Sayman: Harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.

Üyeler: Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılırlar. Yönetim Kurulunca verilen görevleri üstlenirler.

 

Madde 15. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki vermek,
 2. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve tüzüğün gereğini yerine getirmek,
 3. Derneğin çalışma konuları ile ilgili kısa ve uzun süreli plan ve programları hazırlamak,
 4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 5. İhtiyaç duyulması halinde Çalışma Grupları kurmak, bu Çalışma Gruplarının etkinliğini düzenlemek ve bunları denetlemek,
 6. Genel merkez işlerini yürütmek için gerekirse bina ve gayri menkul kiralamak, satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,
 7. İhtiyaca göre yeterli sayıda ücretli personel tutmak ve çalıştırmak, Derneğe alınacak personel ve bunlara verilecek ücreti tespit etmek,
 8. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 9. Derneğe giriş ücreti ve yıllık aidatını tespit etmek,

10. Dernek giderleri hakkında karar almak,

11. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

12. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

13. Fahri ve onursal üyeleri belirlemek ve bunların üyelikleri ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek

14. Gerekli görünen yerlerde Derneğin şubesinin açılmasını kararlaştırıp, Genel Kurulda teklif etmek ve Genel Kurulun onayı alındıktan sonra, kurucular kurulunu saptayıp yetki vermek,

15. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

16. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

17. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Madde 16. Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Denetim Kurulunun Teşkili: Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Derneğin mali ve diğer işlerini denetlemekle görevlidirler.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden birinin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemler tespit edildiği durumlarda, genel kurulu doğrudan oy birliği ile karar almak suretiyle olağanüstü toplantıya çağırabilirler.

 

Madde 17. Onur (Disiplin) Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri: 

Onur Kurulunun Teşkili: Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre ile seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Onur kuruluna seçilebilmek için en az beş yıllık mesleki deneyimin bulunması gereklidir.

Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Onur Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurullarının üyelerle ilgili isteklerini veya ihbarlarını ya da üyelerden gelebilecek şikayetleri şikayete konu olan kişileri de dinlemek sureti ile dernek tüzüğü, yönetmelikler, kanunlar ve etik değerler çerçevesinde değerlendirir. Karar ilgili kişilere, dernek ilgili organlarına yazılı olarak bildirir.

Gerekirse üyenin ihracı ile ilgili Yönetim kuruluna öneri vermek yetkisi vardır.

Genel Kurulun onayını gerektiren kararlar, Genel Kurulca görüşülüp onaylanır.

 

Madde 18. Çalışma Grupları: 

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalarda Genel Kurulla Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak üzere, konulara göre Yönetim Kurulunca Çalışma Grupları kurulabilir. Ayrıca devamlı olmayan bazı çalışmaların yürütülmesi için doğrudan doğruya Yönetim Kurulu tarafından geçici Çalışma Grupları kurulabilir. Çalışma Grupları, faaliyetlerini Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliğe göre yürütür ve faaliyetlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

 

BÖLÜM 5 

Gelir kaynakları

Madde 19. Genel Merkezin Gelir Kaynakları :

Derneğin genel merkezinin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden yıllık üyelik aidatı alınır. Derneğe giriş aidatının ve yıllık aidatın miktarı Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 25’i altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.       


Madde 20. Şubelerin Gelir Kaynakları :
 

1-Üye yıllık aidatı ve giriş aidatı. Bunların miktarları Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

2-Eğlence, gezi, toplantı, kurs, konferans vb. faaliyetlerden elde edilen gelirler

3-Her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlar

4-Diğer gelirler. 

BÖLÜM 6

Defter ve Kayıtlar

Madde 21.       Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin içinde bulunulan yıl için mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari bir işletmesinin açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. Genel Merkez Üye Kayıt Defterinde şubelerden altı ayda bir gönderilen üye kayıtları listesi bulundurulur. Ayrıca fahri üyeler ve onursal üyeler kaydedilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Madde 22. Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 23. Genel Merkez ve Şube paraları muteber bir banka hesabında sayman üyenin imza yetkisi ile bulundurulur. Yönetim kurulu bankalardan para çekmek ve ödemeleri yapmak üzere sayman üyeyi, üyelerden birini veya birkaçını görevlendirebilir.

Madde 24. Şubeler üyelerinin isim ve adres değişikliklerini altı ay içerisinde Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdürler. Tahakkuk ettirilen Merkez payı her yılın Haziran ayı ve Aralık ayı sonuna kadar Genel Merkez Yönetim Kurulunun banka hesabına gönderilir. Merkez paylarını iki yıllık dönem içerisinde her iki yılın Haziran ayı sonuna kadar göndermeyen şubelerin üyeleri Genel Kurula katılamazlar.

 

BÖLÜM 7

Bildirimler

Madde 25. Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 26. Bildirim Yükümlülüğü           

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

         Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Bu şekilde alınan nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


BÖLÜM 8

Denetim

Madde 27. Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


BÖLÜM 9

Borçlanma Usülleri

Madde 28.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

BÖLÜM 10

Dernek Şubeleri

Madde 29. Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

  

Madde 30. Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 31. Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.           Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Madde 32. Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. 

Madde 33. Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.


BÖLÜM 11

Madde 34. Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


BÖLÜM 12

Madde 35. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Aktif Hekimler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.


BÖLÜM 13

Madde 36. Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


BÖLÜM 14

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.        

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :                 Görev Unvanı              :

Arif Hakan DEMİREL                 Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet ÖZLÜ                            Genel Sekreter

Hakkı GÜRSÖZ                         Sayman

Mikail İNAL                              Üye

Selahattin ÖZCAN                    Üye

Mustafa KAYA                          Üye

İbrahim Sami PARIM                Üye

 

Bu tüzük 36 (Otuzaltı) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Medikal Haberler
Sağlık Mevzuatı
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret31434
Dernek Konferanslarımız